Informację dotyczące standardów i norm

Ochrona Słuchu

Ochrona słuchu przed szkodliwym hałasem polega na wyeliminowaniu jego szkodliwej dawki.

Podobnie, jak w wypadku innych rodzajów zagrożenia, dla zagrożenia hałasem istnieje wartość graniczna, po przekroczeniu której hałas zaczyna być szkodliwy. Granica ta ustalona jest na poziomie 85 dB dla 8-godzinnego dnia pracy. W wypadku przebywania i pracy w warunkach, gdzie wartość graniczna natężenia dźwięku jest przekroczona konieczne staje się zastosowanie środków ochrony osobistej słuchu.

Suma natężeń dźwięku długotrwałego przekraczająca 115 dB jest wartością wysoce szkodliwą dla człowieka, natomiast w wypadku hałasu impulsowego wartość ta nie może przekroczyć 140 dB (próg bólu i potencjalnego uszkodzenia narządu słuchu).

Pamiętaj!

Podstawowym warunkiem skuteczności środka ochrony słuchu jest stosowanie go przez cały czas przebywania w miejscu, w którym występuje zagrożenie hałasem. Niewłaściwe stosowanie ochron może prowadzić do utraty słuchu, zaburzenia równowagi i innych zagrożeń.

Z tego względu właściwy ochronnik słuchu powinien zapewniać nie tylko wygłuszenie na odpowiednim poziomie, ale również oferować odpowiedni komfort noszenia, umożliwiający ciągłe użytkowanie przez cały okres pracy.

Wyróżnia się następujące podstawowe grupy ochronników słuchu:

  • nauszniki przeciwhałasowe, a w tym nauszniki pasywne oraz aktywne. Ze względu na zastosowany system mocowania można wyróżnić nauszniki z pałąkiem nagłownym oraz ze sprężyną dociskową z tyłu głowy (do zastosowania w połączeniu z hełmem ochronnym lub przyłbicą spawalniczą),
  • nauszniki przypinane do hełmu ochronnego,
  • wkładki przeciwhałasowe – wkładane do kanału słuchowego lub noszone w małżowinie usznej. Mogą występować w wersji zwykłych, pojedynczych zatyczek, jak również mogą być połączone łukiem lub linką. Występują zarówno odmiany jednorazowe jak i wielorazowego użytku.

Standardowo wygłuszenie ochronników słuchu określa się poprzez podanie wartości SNR oraz HLM.

SNR to uproszczony wskaźnik poziomu redukcji hałasu (Simplified Noise Level Reduction, często określany też jako Single Level Rating). Określa on w prosty sposób całkowite wygłuszenie zapewnione przez ochronniki na podstawie przeprowadzonych testów.

Bardziej szczegółowe informacje podaje się za pomocą wartości HLM, gdzie H, L i M określają wygłuszenie w zakresie wysokich (high), średnich (medium) oraz niskich (low) częstotliwości.

Kroki przy doborze sprzętu ochrony słuchu:

  • Zidentyfikować rodzaj hałasu: stały, zmienny, impulsowy, amplitudowy,
  • Wyznaczyć poziom hałasu w miejscu pracy: intensywność (dB) oraz częstotliwość (Hz),
  • Obliczyć niezbędną wartość tłumienia przy zachowaniu poziomu dopuszczalnego (80-85dB),
  • Podczas doboru ochronnika należy zwrócić uwagę na możliwość zastosowania ochronnika (tłumienia) w danym paśmie częstotliwości hałasu.

Maksymalny czas dopuszczalnej ekspozycji na hałas

Poniższa tabela prezentuje orientacyjny maksymalny czas dopuszczalnej ekspozycji człowieka nie wyposażonego w środki ochrony słuchu na hałas w zależności od jego natężenia:

Okresy najdłuższej ekspozycji na hałas Poziom natężenia hałasu
8 godzin 85 dB
4 godziny 88 dB
2 godziny 91 dB
1 godzina 94 dB
30 minut 97 dB
15 minut 100 dB
7,5 minuty 103 dB
3,5 minuty 106 dB

Uwaga: w odróżnieniu od innych powszechnie stosowanych skal natężenie dźwięku mierzone jest w skali logarytmicznej. Oznacza to podwojenie natężenia dźwięku przy wzroście o każde 3 dB.

Wykaz norm dla grupy ochrona słuchu

EN352-1

Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe.

Część pierwsza normy określa wymogi w zakresie budowy, projektowania i charakterystyki technicznej, metody badań, przepisów dotyczących znakowania oraz informacji przeznaczonych dla użytkowników.

Według wytycznych normy nakazane jest udostępnienie informacji odnoszących się do charakterystyki wytłumienia akustycznego ochronników słuchu mierzonego zgodnie z normą EN24869-1.UWAGA: Część pierwsza normy nie odnosi się ani do ochronników przeznaczonych do mocowania w hełmach lub będących elementem hełmu, ani do charakterystyk technicznych urządzeń elektronicznych, które mogą być wbudowane wewnątrz ochronników słuchu. Normy nie należy również stosować do określania parametrów technicznych ochronników chroniących przed hałasem impulsowym.

EN352-2

Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 2: Wkładki przeciwhałasowe.

Druga część normy odnosi się do wkładek przeciwhałasowych określając wymagania w zakresie budowy, projektowania, właściwości, metod badań, przepisów odnoszących się do znakowania oraz informacji przeznaczonych dla użytkowników.

Według normy nakazane jest udostępnienie informacji odnośnie charakterystyki wytłumienia akustycznego wkładek przeciwhałasowych, mierzonych zgodnie z normą EN24869-1. Norma określa minimalny poziom wytłumienia niezbędny do ustalenia ich zgodności ze specyfikacją.UWAGA: ta część normy nie odnosi się do urządzeń elektronicznych, które mogą być wbudowane wewnątrz wkładek przeciwhałasowych. Normy nie należy również stosować do określania parametrów technicznych ochronników chroniących przed hałasem impulsowym.

EN352-3

Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego.

Część trzecia normy określa wymagania dotyczące budowy, projektowania, właściwości, metod badań oraz przepisów dotyczących znakowania ochronników słuchu. Dodatkowo określa informacje przeznaczone dla użytkownika, kiedy ochronniki te są montowane na hełmach ochronnych przeznaczonych do użytkowania w przemyśle.

Ta część normy nakazuje udostępnienie informacji odnośnie charakterystyki wytłumienia akustycznego ochronników słuchu, mierzonych zgodnie z normą EN24869-1 określając minimalny poziom wytłumienia niezbędny do ustalenia ich zgodności ze specyfikacją.

EN352-4

Ochronniki słuchu – Wymagania bezpieczeństwa i badania – Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu.

Część czwarta normy definiuje wymagania dla nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. Norma określa dodatkowe wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania, własności, metod badawczych, znakowania oraz informacji dla użytkownika, wynikających z wprowadzenia do nauszników przeciwhałasowego układu regulacji tłumienia.

EN352-5

Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu.

Opisano nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu (ANR). Określono dodatkowe wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania i działania, metod badania, znakowania oraz informacji dostarczanych użytkownikowi, wynikające z wprowadzenia do nausznika przeciwhałasowego układu aktywnie redukującego hałas.

EN352-7

Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu.

Opisano wkładki przeciwhałasowe. Określono dodatkowe wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania i działania, metod badania, znakowania oraz informacji dostarczanych użytkownikowi.

EN352-8

Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi.

Podano dodatkowe wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania i działania, metod badania, znakowania i informacji dla użytkownika, wynikające z wprowadzenia do nauszników przeciwhałasowych urządzeń elektroakustycznych.

EN458

Ochronniki słuchu – Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej – Dokument przewodni.

Norma określa zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej ochronników słuchu.

Ochrona słuchu